Profesní zkoušky

1) Co to jsou Profesní kvalifikace?

Profesní kvalifikace jsou standardy minimálních znalostí a dovedností, které by v daném oboru a na dané úrovni měl konkrétní profesionál umět. Vycházejí z Evropského kvalifikačního rámce (European Qualification Framework EQF), v České republice jsou aplikovány v rámci projektů Národní soustavy kvalifikací (NSK) a Národní soustavy povolání (NSP) a realizovány na základě zákona 179/2006 Sb. o ověřování výsledků celoživotního vzdělávání. V praxi se jedná o nastavení parametrů pro zkoušku, podobně, jako se dělají zkoušky z jazyků. Nezáleží na tom, jakým způsobem a kde profesionál získal své znalosti a dovednosti, důležitý je jejich aktuální stav, který se prokáže při zkoušce.

2) Kdo z nich může zkoušet?

Požadavky na zkoušku jsou definovány v tzv. Hodnotícím standardu, kde je stanoveno, co přesně má zkoušený umět, jakým způsobem se to ověří a také KDO to ověří. Pro jednotlivé Profesní kvalifikace tak platí přesné požadavky na zkoušející obvykle definované vzděláním a délkou praxe v daném oboru.

3) Jak mohou zkoušky z profesních kvalifikací nahradit například absolvování VŠ tělovýchovného směru?

Evropský kvalifikační rámec je rozdělen do 8 stupňů, kde orientačně stupeň 4 odpovídá středoškolskému vzdělání s maturitou, stupeň 5 přibližně VOŠ. V oboru fitness se zatím celoevropsky pohybujeme na úrovních EQF 2 (prechoreografické styly skupinových lekcí typu Les Mills), EQF 3 (Fitness Instruktor a Group Fitness Instruktor), EQF 4 (Personal Trainer) a EQF 5 pro cvičení osob s civilizačními onemocněními či cvičení seniorů. Vysokoškolskému studiu by tedy zatím zkoušky rozhodně neměly konkurovat.

4) Čím je zaručena objektivita a kvalita zkoušek?

Autorizaci ke zkoušení uděluje tzv. Autorizující orgán, pro náš obor je to MŠMT, na základě požadavků Hodnotícího standardu. Autorizovanou osobou pro oblast fitness je Hospodářská komora České Republiky, která při výběru autorizovaných zástupců a míst pro zkoušení exklusivně spolupracuje s Českou komorou fitness. Autorizovanými zástupci jsou známé a zkušené osobnosti české fitness scény. Power jogu tak bude zkoušet např. Václav Krejčík, Pilates Daniel Müller či Indoor cycling Tomáš Krmíček. Zkoušející musí být u zkoušky vždy dva, co by mělo zaručit její objektivitu. Přesný obsah zkoušky je dán Hodnotícím standardem dané profesní kvalifikace. Osvědčení o absolvování zkoušky z profesní kvalifikace by se tak mělo stát nejobjektivnějším měřítkem minimální úrovně znalostí a dovedností fitness profesionálů v České republice.

5) Ze kterých profesních kvalifikací je možné se vyzkoušet?

Závěrečné schválení MŠMT a autorizaci ke zkoušení nyní máme pro instruktory aerobiku, bodystylingu, power jogy, pilates a indoor cyclingu.

6) K čemu potřebuji zkoušku z profesní kvalifikace? A kde stačí dosavadní certifikáty z víkendových kurzů?

Každý, kdo poskytuje tělovýchovné služby bez ohledu na způsob spolupráce s provozovatelem fitness centra – tedy ať už je zaměstnán či svoji činnost provozuje jako OSVČ, musí prokázat svou odbornost v konkrétní oblasti cvičebních stylů. Dosud se odbornost prokazovala buď diplomem ze střední, vyšší odborné nebo vysoké školy tělovýchovného zaměření a/nebo dokladem o absolvování kurzu akreditovaného MŠMT. Profesionálové, kteří poskytují tělovýchovné služby bez dostatečné odbornosti, porušují živnostenský zákon a hrozí jim pokuta až do výše 750.000,- Kč. Zkouška z profesních kvalifikací je nově třetí možností, jak svou odbornost prokázat a je určena všem, kteří své znalosti, dovednosti a zkušenosti získali celoživotním vzděláváním, praxí, studiem v zahraničí apod.

7) Nejsou absolventi zkoušek méně odborně zdatní, než například vysokoškoláci vzdělaní v oboru sportu?

Záleží na úhlu pohledu, vázanou živnost a tedy dostatečnou odbornost pro poskytování tělovýchovných služeb dnes dostane vysokoškolák se specializací management sportu. Toto vzdělání zcela jistě není důkazem toho, že umí vést skupinové lekce či osobní trénink. Důležitý je praktický výstup (outcome), tedy jakou úroveň osobních služeb daný profesionál poskytuje. Zcela jistě se shodneme na tom, že dobré vzdělání je jedním, nikoliv však jediným prostředkem ke kvalitní fitness službě.

8) Jsem osobní trenér, kterou zkoušku z profesní kvalifikace mohu v tuto chvíli absolvovat?

Profesní kvalifikace Osobní trenér ve fitness je zpracována, nikoliv však schválena MŠMT, kde na schválení čeká již 3 roky. Za tu dobu se osobní trénink posunul dál zejména směrem k funkčnímu cvičení. Proto plánujeme stávající standard otevřít a doplnit právě o kompetence týkající se funkčního tréninku. Stejným způsobem budeme revidovat i neschválený standard Výživového poradce, který rozšíříme o kompetence týkající se výživy sportujících dětí. Aktuálně by se náhradním, nikoliv však ideálním řešením pro osobní trenéry bez dostatečné odbornosti, mohla stát zkouška z profesní kvalifikace Instruktor bodystylingu. Je to však možnost hlavně pro ty, kteří se vedle osobního tréninku věnují i skupinovým lekcím posilovacího charakteru.

9) Co když jsem nenašla profesní kvalifikaci odpovídající mému zaměření (např. Zumba, nebo HEAT)?

Na tato produktové typy cvičení je třeba hledět komplexněji, instruktoři Zumby zcela jistě mohou absolvovat zkoušku z Instruktora aerobiku, který zahrnuje i kompetence týkající se tanečních forem skupinového cvičení. H.E.A.T. a další programy kondiční chůze jsou zahrnuty ve schválené profesní kvalifikaci Instruktor kondiční chůze, pro kterou zatím ještě není schválena Autorizovaná osoba, resp. Autorizovaní zástupci, tedy zkoušející.

10) Kdy a jaké profesní kvalifikace a zkoušky z nich budou schváleny?

Ve fázi konečného schválení MŠMT jsou nyní vedle již zmiňovaných standardů Osobního trenéra a Výživového poradce následující PK: Instruktor kondičního kickboxu, Instruktor předsportovní přípravy dětí, Instruktor pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními a Instruktor zdravotní tělesné výchovy seniorů. Těsně před schválením Sektorovou radou a tedy odesláním na MŠMT je Instruktor aqua fitness. Velmi aktivní je také taneční sektor, který čeká na schválení standardů Tanečního mistra a Trenérů tanečních technik ART, STREET, DISCO a Speciální párové tance.

11) Je možné zkoušku podstoupit jinde, než u České komory fitness?

Ze zákona je možnost požádat o autorizaci otevřena všem subjektům, které splňují podmínky Hodnotícího standardu. Vzhledem k administrativní náročnosti procesu zkoušek jsme možnost autorizace Hospodářské komory ČR vzhledem k jejím zkušenostem se zkouškami z profesních kvalifikací v ostatních oborech považovali za praktickou. Exklusivita HK však neexistuje a požádat o autorizaci mohou i další subjekty. Aktuálně je Hospodářská komora ve spolupráci s Českou komorou fitness jedinou autorizovanou osobou ze zkoušek z profesních kvalifikací oboru fitness.

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se Profesních kvalifikací a zkoušek, který jsme nezodpověděli, neváhejte nás kontaktovat na mailu info@ceskakomorafitness.cz