PhDr. Andrea Hašková

lektorka

VZDĚLÁNÍ:

- 1986 - 1990 Gymnázium Kladno (zaměření Matematika-fyzika, programování)

- 1990 - 1992 Zdravotnická škola v Kladně – Rehabilitace (nástavbové studium)

- 1998 -  úspěšné složení atestační zkoušky, praktická část na Dětské klinice v Brně

- 2000 - 2005 FTVS UK studijní program TV a PV ZP

- 2007 složení rigorózní zkoušky v biomedicínské sekci FTVS UK, Mgr. práce doporučena k rozpracování na práci rigorosní TÉMA: Změny v psychomotorickém vývoji u dětí po poranění mozku při současné hyperbarické oxygenoterapii

Vzhledem k tématu byla do mé rigorózní zkoušky zařazena i Fyzioterapie

Zkoušky jsem konala z: Fyzioterapie, Fyziologie, Psychologie, Filosofie, Pediatrie a Zdravotní TV

PRAXE:

1992-2004       Oblastní nemocnice Kladno – Rehabilitační oddělení (pediatrie, ARO)

2005-doposud    Dětský rehabilitační stacionář ,,Zvonek“ Kladno – vedoucí fyzioterapeut

Pedagogické činnosti se věnuji od roku 1996, nejprve na VOŠZ v Kladně obor Diplomovaný fyzioterapeut

Následně FTVS UK Fyzioterapie (Bc.), a FBMI  ČVUT v Praze, kde působím doposud.

V současné době jsem garantem a vyučujícím předmětů :  Vývojová kineziologie

                                                     Fyzioterapie v pediatrii

Intenzivně se věnuje se svými kolegy výzkumu v oblasti ,,Roboticky asistované rehabilitace“.

Každý rok vede bakalářské a magisterské práce v oboru Fyzioterapie.

KURZY:

1. Odborná stáž v Thomayerově nemocnici na dětské neurologii ,,Pohybová stimulace a rehabilitace hybných poruch reflexní metodou dle profesora Vojty”, (Doc.Zezuláková, prim.MUDr.Dolanský) (9-10/1994)

2. Fyzioterapie idiopatické skoliosy 1.část (11/2009)

3. Terapeutické možnosti ovlivnění ataxií (2/12)

4. Propriofoot koncept (3/2014)

5. Terapeutické využití kineziologických tejpů (11/2013)

6. The Sling Exercise Therapy Concept (Basic Course) (5/2006)

7. Kurz Feldenkraisovy metody (9/2004)

8. Arteterapie - didaktika pro zdravotně postižené (11/2004)

9. Arteterapie zdravotně postižených a ergoterapie (9/2003-1/2004)

10. Dýchání v kontextu centrované postury (10/2006)

11. Nespecifické mobilizace (1/2010)

12. Míčková facilitace (11/ 2010)

13. NDT Basic Bobath v pediatrické praxi (zatím pouze tři terapeuti ve Středních Čechách) (9/2015-5/2016)

14. Terapeutické dlahování HKK (5/2017) – pracuji s materiálem firmy Orfit

15. Prechtl Method on the Qualitative Assessment of General Movements (10/2017)

16. Příprava HKK před terapií (odborný kurz 2018 vedený senior tutor Fotini Zagrafu a Delfini Papadopulos)

17. Visual system (2019)

 

KONFERENCE:

        Jako pasivní účastník se účastní velkého množství konferencí a odborných seminářů. Samozřejmě se zaměřuje především na ty s pediatrickou a neonatologickou tématikou.

1. Komplexní přístup k rehabilitaci dítěte  (27.10.2017)

2. Neurorehabilitace (24.9.-25.9.2012)

3. Hlavní indikace a možnosti fyzioterapie u novorozenců (14.3.2009)

4. Klient se speciálními potřebami, klient s DMO (15.11.2015)

5. Pohybové dynamické ortézy z LYCRY® (11.9.2013)

6. Mezinárodní kongres vývojové kineziologie (12.9.-13.9.2014)

7. Odborná konference ,,Kineziologie 2012”  (22.6.2012)

8. Odborná konference ,,Kineziologie 2010”  (24.6.-25.6.2010)

9. Pravidelná účast na ,,Novoměstských dnech” konferencích věnovaných problematice DMO

10. 1. Janskolázeňské symposium DMO (11.1.-13.1.2007)

...... a mnohé další

Jako aktivní účastník

1. Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti J.E. Purkyně a FBMI ČVUT v Praze

  ,,Možnosti rehabilitace při ovlivnění bolestivých stavů” - téma ,,Kazuistika fyzioterapeutické intervence u pacienta s Duchennovou muskulární dystrofií v průběhu 12 let” (16.4.2018)

V květnu 2018  prezentovala tuto kazuistikou, vztaženou k vývoji chůze u této dg., na pravidelné odborné konferenci FBLR v Luhačovicích

2. Celostátní odborná konference ve spolupráci FZV, sekce VNP, z.s a IKEM ,,Pohyb a výživa”

  Téma přednášky ,,Nejčastější chyby a rizika v rámci pohybových aktivit dětí a seniorů” (přednáška na žádost IKEM, 19.10.2016)