Zpracování osobních údajů

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „Nařízení“)

Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z.s.)

 • mé jméno a příjmení, popř. obchodní firmu,
 • datum narození,
 • adresu trvalého pobytu, popř. adresu sídla
 • u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství,
 • telefonní číslo,
 • e-mail,
 • rodné číslo (dále společně jako „osobní údaje“)

a to za účelem zpracování přihlášky do vybraného kurzu vzdělávání a popř. následného vystavení osvědčení o úspěšném absolvování kurzu vzdělávání, za účelem komunikace při dodání objednaného zboží přes eshop Správce a u přihlášení k individuálnímu členství u Správce pak zejména za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace a další).

V případě pořízení dokumentačního materiálu při probíhajícím kurzu vzdělávání, čímž se rozumí: 

 • fotografie,
 • videa,
 • zvukové záznamy,

dále souhlasím, že je Správce oprávněn pořízený materiál použít za účelem

 • marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
 • prezentace na webu,
 • prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
 • prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).

Při vzniku individuálního členství rovněž souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • České unii sportu
 • MŠMT
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy

V souvislosti se vznikem individuálního členství u Správce jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

V souvislosti s udělením tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.
To stvrzuji zaškrtnutím pole v objednávkovém formuláři.