Obchodní podmínky

ČESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAF.cz
se sídlem: Ohradské náměstí 1628/7a, Praha 5, 155 00
IČ: 60458054, DIČ: CZ60458054
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou: 188016 C. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fisaf.cz

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.   Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) svazu: ČESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAF.cz, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou: 188016 C (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.fisaf.cz (dále jen „webová stránka“).

1.2.   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.Uzavření kupní smlouvy

2.1.   Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2.   Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou konečné, uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků (recyklační poplatek PHE apod.). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3.   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Vzhledem ke skutečnosti, že objednávkový formulář vyžaduje osobní údaje Kupujícího (email, telefon), je Kupující dále povinen Souhlasit se zpracování osobních údajů (viz. Souhlas se zpracováním osobních údajů). Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1.     objednávaném zboží (objednávané zboží kupující označí v nákupním formuláři webového rozhraní obchodu),

2.4.2.     způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

2.4.3.     informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5.   Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ nebo „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.6.   Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7.   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.8.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.Cena zboží a Platební podmínky

3.1.   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:      

a) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

MÁTE MOŽNOST OSOBNÍHO ODBĚRU ZBOŽÍ?

b) bezhotovostně prostřednictvím platebního systému     

3.2.   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3.   Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 1.25 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4.   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6.   Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8.   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.Odstoupení od kupní smlouvy

4.1.   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.     

4.3.   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4.   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5.   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6.   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7.   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.Přeprava a dodání zboží

5.1.   V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2.   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5.   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.Práva z Vadného plnění

6.1.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2.   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
6.2.1.     má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
6.2.2.     se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
6.2.3.     zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
6.2.4.     je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
6.2.5.     zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.   Ustanovení uvedená v čl. 4.1. - 4.3. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.4.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6.5.   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1.   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3.   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím DODAT@EMAIL.cz. Informaci o vyřízení elektronické adresy  stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.4.   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

8.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

8.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8.3.   Kupující vyjma souhlasu se zněním těchto Obchodních podmínek dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, přičemž za účelem získání oprávnění správce zpracovat osobní údaje kupujícího, byl kupujícím udělen samostatný Souhlas se zpracováním osobních údajů.

9.Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

10.Závěrečná ustanovení

10.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.4.    Kontaktní údaje prodávajícího: DODAT@EMAIL.CZ.

11.Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

12.Podmínky pro účastníky všech vzdělávacích kurzů

12.1 Platební podmínky:

Uveďte prosím všechny údaje, jinak nemůže být vaše platba identifikována. Kurzovné musí být uhrazeno nejpozději do 14 kalendářních dní od data zaslání objednávky, částku je třeba odeslat nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím doby pro její uhrazení – rozhodující je den připsání na účet společnosti dle vydané zálohové faktury. Při neuhrazení je přihláška stornována a místo postoupeno náhradníkům. Zvažte předem svoje časové možnosti. 

12.2 Storno podmínky - vzdělávací kurzy:
12.2.1. Vrácení celé částky za kurz je možné do 30. dne před zahájením kurzu.
12.2.2. Od 30. do 7. dne před zahájením kurzu je možné podat žádost o vrácení 70% z uhrazené částky kurzu nebo máte možnost platbu přesunout na jiný termín, který je uveden v kalendáři kurzů FISAF.cz. Přesun je možné provést pouze 1x. V případě neúčasti na zvoleném náhradním termínu Vám kurzovné propadá v plné výši. 
12.2.3. Možnost vrácení kurzovného zaniká s datem 7. dne před termínem konání kurzu. V případě náhlých zdravotních komplikací do 7. dne před kurzem lze po dodání lékařské potvrzení vrátit 50% z uhrazeného kurzovného. Lékařskou zprávu doložte neprodleně. 
12.2.4. Stornování přihlášky je nutné zaslat písemně na e-mailovou adresu denisa.sladkova@fisaf.cz, v případě bodu 12.2.3.) zdravotní důvody zároveň lékařské potvrzení. Kurzovné Vám bude vráceno do 14 dnů od schválení storna. V případě zrušení kurzu ze strany organizátora (pořadatele) bude nabídnuta možnost převedení kurzovného na náhradní termín kurzu nebo na jiný vybraný kurz, popř. bude kurzovné vráceno v plné výši obratem na účet klienta. 

12.3 Další platební podmínky

250,- Kč - vydání duplicitního diplomu, vč. změny na základě chybně uvedených údajů v přihlášce (v ceně je zaslání poštou)
150,- Kč - vydání duplicitního Osvědčení k ŽL, vč. změny na základě chybně uvedených údajů v přihlášce (v ceně je zaslání poštou)

1 000,- Kč - závěrečné zkoušky v náhradním termínu.

12.4 Zranění při účasti na kurzu:

V případě úrazu nebo zranění v době konání kurzu v rámci Školy fitness profesionálů FISAF.cz se pojistné plnění vztahuje pouze na registrované členy FISAF.cz – pokyny k registraci naleznete zde.
Být členem FISAF.cz se vyplatí.

12.5 Další podmínky pro účastníky kurzu:

Na kurzech není dovoleno pořizovat videozáznam. Pro účastníky kurzu není zajišťována strava ani ubytování. 

Prohlášení:
Provozovatel portálu Fisaf.cz, ČESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAF.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně, vyjma zpracování vašich osobních údajů v Českém registru fitness profesionálů v rámci České komory fitness o.s., jehož je naše školící středisko členem.
Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu. Za účelem zpracování osobních údajů jak kupujícího, tak přihlášených osob na kurzy vzdělávání, byl udělen každým samostatný Souhlas se zpracováním osobních údajů.

V Praze dne 17. 5. 2018